ایمیل : info@dorsaplusprofile.com
شماره تماس : 09122012776

ثبت سفارش پروفیل ترمال بریک

خانه    ثبت سفارش پروفیل ترمال بریک

ثبت سفارش پروفیل ترمال بریک

1ثبت سفارش
2مشاهده لیست سفارش محصولات و ثبت مشخصات فردی
DN123 وزن تقریبی0.1823
DN134 وزن تقریبی 0.1240
DT 313 وزن تقریبی 1.6061
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.1823 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.1240 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.6061 کیلوگرم/متر
DT300 وزن تقریبی1.7494
DT301 وزن تقریبی1.142
DT302 وزن تقریبی0.4346
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.7494 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.142 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.4346 کیلوگرم/متر
DT303 وزن تقریبی0.911
DT304 وزن تقریبی1.289
DT305 وزن تقریبی1.531
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.911 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.289 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.531 کیلوگرم/متر
DT306 وزن تقریبی1.501
DT307 وزن تقریبی1.796
DT308 وزن تقریبی1.499
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.501 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.796 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.499 کیلوگرم/متر
DT309 وزن تقریبی0.293
DT310 وزن تقریبی1.461
DT311 وزن تقریبی1.855
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.293 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.461 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.855 کیلوگرم/متر
DT314 وزن تقریبی1.055
DT315 وزن تقریبی0.1378
DT316 وزن تقریبی1.748
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.055 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.1378 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.748 کیلوگرم/متر
DT317 وزن تقریبی1.892
DT317 وزن تقریبی1.892
DT317 وزن تقریبی1.892
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.892 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه :
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه :