ایمیل : info@dorsaplusprofile.com
شماره تماس : 09122012776

ثبت سفارش پروفیل لیفت و اسلاید

خانه    ثبت سفارش پروفیل لیفت و اسلاید

ثبت سفارش پروفیل لیفت و اسلاید

1ثبت سفارش
2مشاهده لیست سفارش محصولات و ثبت مشخصات فردی
سه ریل
جفت ریل
مونوریل
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 5.030 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 3.410 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.296 کیلوگرم/متر
لنگه
دو جداره با شیشه خور 3 2
مونوریل
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.701 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.295 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.525 کیلوگرم/متر
فریم مونوریل
چهار لنگه لیفت
فریم جفت ریل
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.819 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.60 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.466 کیلوگرم/متر
کتیبه
سپری همیشه به صورت خام
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.48 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.48 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.515 کیلوگرم/متر
جفت ریل سری T
سری T
لنگه 1
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.254 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.636 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.357 کیلوگرم/متر
چهارلنگه سری 115 MT
جفت ریل سری TS
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.251 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.695 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.268 کیلوگرم/متر
کتیبه سری 115 T
مونو ریل سری T
مونوریل سری 115 M
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.251 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.859 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.813 کیلوگرم/متر