ایمیل : info@dorsaplusprofile.com
شماره تماس : 09122012776

ثبت سفارش پروفیل مشترک و نما

خانه    ثبت سفارش پروفیل مشترک و نما

ثبت سفارش پروفیل مشترک و نما

1ثبت سفارش
2مشاهده لیست سفارش محصولات و ثبت مشخصات فردی
کشویی طرح دار A 2
عمودی 5.1
عمودی 10
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 3.156 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.994 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.996 کیلوگرم/متر
عمودی 8
فیکس افقی به صورت خام
مولیون المل عمودی 5.1
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.852 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : ... کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 3.119 کیلوگرم/متر
مولیون المل عمودی 10
مولیون المل عمودی 8
کشویی به صورت خام
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.457 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.130 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : ... کیلوگرم/متر
زوار به صورت خام
تخت 19.5
تخت 26
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.470 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.370 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.470 کیلوگرم/متر
افقی 13.1
افقی 10.6
افقی 8
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 2.049 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.833 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.609 کیلوگرم/متر
افقی 5
قریم لس
فریم لس
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.480 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : ... کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.880 کیلوگرم/متر
دو جداره
دو جداره
بازشو
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.785 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.021 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.265 کیلوگرم/متر