ایمیل : info@dorsaplusprofile.com
شماره تماس : 09122012776

ثبت سفارش پروفیل کشویی_لولایی(نرمال)

خانه    ثبت سفارش پروفیل کشویی_لولایی(نرمال)

ثبت سفارش پروفیل کشویی_لولایی (نرمال)

1ثبت سفارش
2مشاهده لیست سفارش محصولات و ثبت مشخصات فردی
کشویی 2 کانال A 2
کشویی مینی A 3
کشویی 3 کانال کرو A 2
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.244 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.049 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.503 کیلوگرم/متر
کشویی ساده A
تک جداره کشویی AS 2
اینترالک کشویی A
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.9296 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.2957 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.442 کیلوگرم/متر
کشویی A
اختصاصی کشویی
لوالیی درب A
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.9423 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.5024 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.05 کیلوگرم/متر
لوالیی درب A
لوالیی پنجره A
لوالیی پنجره A
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.26 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.8755 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.043 کیلوگرم/متر
لوالیی A
دو لنگه
دو جداره با شیشه خور 7.2
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.001 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.7674 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.234 کیلوگرم/متر
تک جداره با شیشه خور 9.1
2 جداره 1x1 1
کشویی 3 کانال تخت AS 2
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.265 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.9275 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.611 کیلوگرم/متر
لنگه کشویی A 2
کشویی طرح دار A
بیرون بازشو A
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.1812 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.9391 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.207 کیلوگرم/متر
لنگه کشویی A 2
کیپر 3 متری
2 جداره 2x8 1
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.885 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.1823 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.6455 کیلوگرم/متر
تخت 5.3 سانت
محوری سایز 6
سایز 6
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.2724 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.814 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.607 کیلوگرم/متر
مونوریل سری Mas60 1
کتیبه سری Mas60 1
سری Mas60 1
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.716 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 1.2582 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.448 کیلوگرم/متر
پوش لنگه مخفی سری Mas60 1
سری Mas60
مولین وادار وسط سری Mas60 1
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.811 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.461 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.934 کیلوگرم/متر
زیر بلبرینگ سری M
تسمه 3 متری
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.123 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه : 0.1855 کیلوگرم/متر
قیمت: 0 تومان
وزن تقریبی هر شاخه :